Vilka optionspositioner ska jag välja?

Det finns en mängd olika optionspositioner du kan etablera. Vilken strategi du ska välja beror på din marknadstro, vilken risk du är villig att ta samt vilken potentiell avkastning du önskar. Det finns emellertid fyra optionspositioner som är grundläggande och som du bör ha förståelse för innan du ger dig i kast med mer avancerade strategier.

I detta avsnitt går vi igenom de fyra grundpositionerna:

> Köpt köpoption
> Utfärdad köpoption
> Köpt säljoption
> Utfärdad säljoption

De exempel vi går igenom i detta avsnitt bygger på att du behåller optionerna till slutdagen. När du handlar på riktigt kan du alltid neutralisera, netta, din position när som helst under löptiden. Om detta kan du läsa mer i kapitel 6, ”Hur realiserar jag vinster och förluster i optioner”.

GRUNDPOSITION 1: KÖP AV KÖPOPTION

Om du köper köpoptioner på aktier erhåller du rättighet, men inte skyldighet, att köpa de underliggande aktierna till ett valt lösenpris till och med slutdagen. Köp av köpoptioner är en lämplig strategi när du tror att en aktie kommer att stiga kraftigt. Ju mer aktiekursen stiger, desto mer kan köpoptionen öka i värde. Om du förväntar dig en generell uppgång på aktiemarknaden som helhet, snarare än i ett enskilt bolag, är det ett bättre alternativ att köpa en köpoption på ett bredare aktieindex.

Varför köpa köpoptioner?

Genom att köpa köpoptioner i stället för att köpa aktierna direkt kan du uppnå många fördelar:

> Lägre kapitalbindning
Du binder mindre kapital genom att köpa köpoptioner än motsvarande mängd aktier.

> Begränsad risk
Har du fel i din marknadstro kan du aldrig förlora mer än den premie du betalat för köpoptionen.

> Hävstång
När aktiekursen stiger ökar värdet i optionsplaceringen procentuellt sett mer än motsvarande aktieplacering på grund av den lägre kapitalbindningen.

> Kurssäkring
Med hjälp av köpoptioner får du möjlighet att redan i dag säkra köp av en aktie till ett visst pris under en bestämd period. Detta kan till exempel vara intressant om du tror att en aktie ganska omgående kommer att stiga kraftigt, men i dagsläget inte har tillräckligt kapital för att köpa samma mängd aktier.

> Vinstrealisering
Antag att du har bra värdestegring i ditt aktieinnehav. Du tror visserligen att aktien kan fortsätta upp, men vill samtidigt inte riskera din hittills uppnådda vinst. Ett alternativ är att sälja aktierna och använda en del av vinsten till att köpa en köpoption på aktien. Härigenom får du möjlighet att vara med på en fortsatt kursuppgång.

Exempel: Köp köpoption

Du tror att aktiekursen i ett bolag kommer att stiga kraftigt framöver. Priset på aktien idag är 100 kronor. Du väljer att köpa tio kontrakt köpoptioner med två månaders återstående löptid och lösenpris 105 kronor. Eftersom varje kontrakt avser 100 underliggande aktier motsvarar positionen du tagit 1 000 aktier. Du betalar fem kronor per aktie i premie, totalt 5 x 100 x 10 = 5 000 kronor.

Du har nu för 5 000 kronor köpt rätten att köpa 1 000 aktier för 105 kronor styck när som helst under optionens löptid. Du bestämmer själv om du vill utnyttja din rättighet, och det gör du bara om du anser att det är förmånligt för dig.Om aktiepriset är lägre än 105 kronor på slutdagen kommer du självklart inte att utnyttja köpoptionerna, eftersom du kan köpa aktierna billigare på marknaden. Optionerna förfaller då värdelösa. Om aktiepriset däremot överstiger optionernas lösenpris 105 kronor på slutdagen utnyttjar du dem. Handlas aktien på slutdagen till exempel i 120 kronor kan du via dina köpoptioner köpa aktierna för 105 kronor för att omgående sälja dem för 120 kronor på marknaden. Detta ger dig en vinst på 120 000 - 105 000 = 15 000 kronor. Alternativt kan du sälja optionerna direkt för 15 000 kronor. Eftersom du betalade 5 000 kronor för optionerna blir det totala resultatet i båda alternativen 15 000 - 5 000 = 10 000 kronor i vinst. Avkastningen på ditt satsade kapital blir därmed 200 procent.

Om du i stället hade köpt aktierna direkt för 100 kronor och utfallet hade blivit en motsvarande uppgång till 120 kronor hade du tjänat 120 000 - 100 000 = 20 000. Räknat på satsat kapital hade avkastningen i stället blivit 20 procent.

I tabellen nedan kan du se vad resultatet av optionsaffären blir vid olika aktiekurser på slutdagen.

 Vad som är karaktäristiskt för positionen köpt köpoption är att hävstången, alltså den procentuella avkastningen på satsat kapital, kan bli mycket stor vid en riktig marknadstro. Den maximala vinsten är dessutom obegränsad eftersom en aktie teoretiskt sett kan stiga hur mycket som helst.

Den maximala förlusten i positionen är begränsad till det satsade kapitalet, premien. Det är dock viktigt att ha i åtanke att optionen har en begränsad löptid, varför den antagna kursuppgången måste ske under optionens livslängd för att du inte ska förlora på affären.

GRUNDPOSITION 2: UTFÄRDANDE AV KÖPOPTION

På andra sidan i optionsaffären står utfärdaren, det vill säga säljaren av köpoptionen. Om du utfärdar köpoptioner tar du på dig skyldigheten att sälja de underliggande aktierna till det valda lösenpriset under optionernas löptid, om innehavaren av köpoptionerna begär det. Som ersättning för att du tar på dig denna skyldighet erhåller du en optionspremie av köparen. På slutdagen kommer det att löna sig för innehavaren att utnyttja köpoptionerna om aktiens pris överstiger lösenpriset och du kommer därmed att tvingas sälja aktierna billigare än det pris du hade kunnat få på marknaden.

Varför utfärda köpoptioner?

Det finns två huvudsakliga skäl för att utfärda köpoptioner:

> Planera försäljning
Om du har bestämt dig för att sälja dina aktier men vill försöka få ut mer än nuvarande aktiekurs kan du utfärda köpoptioner på innehavet. Genom den erhållna optionspremien får du bättre betalt för aktierna. Skulle aktiekursen sjunka får du dessutom ett visst skydd tack vare din optionspremie.

> Få avkastning i en stillastående marknad
Om du har en neutral till svagt negativ marknadstro är dina möjligheter att tjäna pengar på aktier begränsad. Om du utfärdar köpoptioner kan du via erhållna optionspremier öka din avkastning.

Exempel: Utfärdad köpoption på innehav - Covered call

Du äger 1 000 aktier i ett bolag idag. Du tror inte att aktiekursen kommer att gå upp de närmaste två månaderna men vill ändå ha mer betalt för att sälja dina aktier. Du bestämmer dig för att utfärda tio kontrakt köpoptioner på ditt innehav. Detta kallas på optionsspråk för att göra en Covered Call.

Aktiekursen är 100 kronor och du väljer lösenpriset 105 kronor med slutdag om två månader. Du har nu påtagit dig en skyldighet att fram till och med slutdagen sälja dina aktier för 105 kronor per styck om optionsinnehavaren begär det. Som ersättning erhåller du en optionspremie på, i det här fallet, fem kronor per aktie, totalt 5 000 kronor.Om aktiekursen är 105 kronor eller lägre på slutdagen finns det ingen anledning för innehavaren att utnyttja sina optioner eftersom han eller hon kan köpa aktierna billigare på marknaden. Du kommer därmed att göra en vinst på 5 000 kronor. Om aktiekursen däremot överstiger 105 kronor på slutdagen kommer innehavaren att utnyttja rättigheten att köpa dina aktier för 105 kronor styck. Vill du inte längre sälja dina aktier måste du därför senast på slutdagen köpa tillbaka, netta, dina utfärdade optioner till rådande marknadspris.

I tabellen nedan ser du hur nettoresultatet blir vid olika aktiekurser på slutdagen. Din maximala vinst i positionen nås vid kursen 105 kronor och däröver, medan din maximala förlust uppstår om aktiekursen sjunker till noll.Om du jämför femte och sjätte kolumnen ser du att om aktiekursen är högre än 110 kronor på slutdagen kommer du att tjäna mindre än om du inte hade utfärdat köpoptioner på ditt aktieinnehav. Å andra sidan hade du i detta fall inte agerat efter din marknadstro. Det är ju alltid lätt att vara efterklok. Du gjorde trots allt en mycket bra vinst på 10 000 kronor (värdeökningen i aktierna optionspremien), vilket motsvarar tio procents avkastning på investerat kapital på två månader.


 

Exempel: Utfärdad köpoption utan aktieinnehav – naket utfärdande

Du kan även utfärda köpoptioner utan att äga de underliggande aktierna. Detta kallas på optionsspråk för att utfärda köpoptioner naket. Eftersom du utfärdar optioner måste du ställa säkerheter till börsen. Säkerheterna du ställer tjänar som en garanti för att du kan fullgöra de skyldigheter som följer med optionskontrakten och kan till exempel utgöras av aktier i andra bolag, obligationer eller av kontanter.

 

Den sista kolumnen i tabellen nedan visar resultatet för naket utfärdade köpoptioner vid olika aktiekurser på slutdagen. I detta fall kommer den maximala vinsten att utgöras av den optionspremie du erhåller. Den maximala förlusten är i princip obegränsad eftersom en aktiekurs kan stiga hur högt som helst.
 

GRUNDPOSITION 3: KÖP AV SÄLJOPTION

Om du köper säljoptioner på ett aktieslag erhåller du rättigheten, men inte skyldigheten, att sälja de underliggande aktierna till ett valt lösenpris fram till och med slutdagen. Att köpa säljoptioner är en lämplig strategi när du tror att en aktie, eller ett index, kommer att falla kraftigt. Ju mer aktiekurserna faller, desto mer stiger säljoptioner i värde. Detta gör säljoptioner till utmärkta instrument antingen du vill skydda värdet i ditt aktieinnehav, eller spekulera i kursfall.

Varför köpa säljoptioner?

Det finns två huvudsakliga skäl för att köpa säljoptioner:

> Skydd
Om du är orolig för kursutvecklingen hos något av dina aktieslag, men inte vill sälja aktierna, kan du i stället köpa säljoptioner på aktierna. Eftersom säljoptionerna stiger i värde när aktiekurserna faller är de utmärkta instrument när du vill skydda värdet i ditt innehav och därigenom minska risken i aktieportföljen. Om du har en väl diversifierad aktieportfölj och vill skydda dig mot ett generellt fall på marknaden, är ett bättre alternativ att köpa säljoptioner på ett aktieindex.

> Spekulation
Med hjälp av säljoptioner kan du inte bara skydda dina aktier mot befarade kursnedgångar. Säljoptionen är dessutom ett unikt instrument som ger dig en möjlighet att spekulera och tjäna pengar även när aktiekurserna faller. Ju större kursfall, desto mer kan du tjäna. De placerare som exempelvis äger säljoptioner vid kraftiga nedgångar tjänar ofta stora pengar.

Exempel: Köpt säljoption på aktieinnehav - Protective put

Vi knyter an till det tidigare exemplet och utgår ifrån att du äger 1 000 aktier i bolaget. Dina aktier har nu stigit till 120 kronor och du ser en risk att aktierna kan falla i värde om företaget missar en aktuell stororder. Du vill ändå inte sälja, eftersom du tror att aktiekursen kommer att stiga kraftigt om företaget får ordern.

För att skydda din uppnådda vinst väljer du i stället att köpa tio kontrakt säljoptioner med lösenpris 120 kronor och med en löptid på tre veckor. För optionerna betalar du en premie på totalt 3 000 kronor (3 x 100 x 10). Du har nu köpt rättigheten att sälja 1 000 aktier för 120 kronor styck under optionernas löptid. Härmed har du gjort en position som skyddar dig mot ett kursras i aktien. Du har nu låst in merparten av din vinst samtidigt som du fortfarande tar del av en kursstegring i aktien om företaget tar hem ordern.

 

Om aktiekursen är lägre än optionens lösenpris 120 kronor på slutdagen är det lönsamt för dig att utnyttja säljoptionerna. Du kan nu antingen sälja dina aktier för 120 kronor styck eller netta din optionsposition genom att sälja säljoptionerna. Den sista kolumnen i tabellen nedan visar vad det totala resultatet blir vid olika aktiekurser på slutdagen.

Vi ser att du aldrig kommer att kunna förlora mer än vad du har betalat för säljoptionen, det vill säga 3 000 kronor. Din maximala förlust är således begränsad till optionspremien. Förlustrisken minskar dessutom genom att du kan sälja din option till rådande marknadspris så snart du har omvärderat din marknadstro. Din maximala vinst i positionen är rent teoretiskt obegränsad eftersom en aktiekurs kan stiga hur högt som helst.
 

Exempel: Köpt säljoption utan aktieinnehav

Om du inte äger de underliggande aktierna utan i stället har köpt säljoptioner för att spekulera i nedgång är det enklaste sättet att realisera vinsten att sälja dina optioner.

 

I tabellen nedan kan du se resultatet i positionen vid olika aktiekurser på slutdagen. Din maximala vinst begränsas bara av att aktiens pris aldrig kan bli negativt. Din maximala förlust är begränsad till den erlagda optionspremien.

 

GRUNDPOSITION 4: UTFÄRANDE AV SÄLJOPTION

Om du utfärdar säljoptioner på ett aktieslag tar du på dig skyldigheten att köpa de underliggande aktierna till det valda lösenpriset under optionernas löptid, om innehavare av säljoptionerna begär det. Som ersättning för att du tar på dig denna skyldighet erhåller du en premie av optionsköparen.

Att utfärda säljoptioner är en position som kräver att du ställer säkerheter eftersom den maximala förlusten bara begränsas av att den underliggande aktien, eller aktieindexet, aldrig kan gå under noll. Du kan emellertid alltid stänga positionen innan förlusten blir för stor genom att köpa tillbaka likadana optioner som du utfärdade. Den maximala vinsten för utfärdade säljoptioner är alltid begränsad till den optionspremie du erhåller.

Varför utfärda säljoptioner?

Det finns två huvudsakliga skäl för att utfärda säljoptioner:

> Planera aktieköp
Om du är intresserad av att köpa en viss aktie, men tycker att den nuvarande kursen är för hög, kan du utfärda säljoptioner på det lösenpris du tycker aktien är värd. Om aktien går ner till detta pris köper du, precis som du ville från början. Eftersom du dessutom har fått en optionspremie blir inköpet ännu billigare. Skulle inte aktiekursen gå ner till det pris där du vill köpa, tjänar du ändå pengar på affären via den erhållna optionspremien.

> Få avkastning i en stillastående marknad
Om du tror att marknaden kommer att utvecklas neutralt kan du via erhållna premier öka din avkastning.

Exempel: Utfärda säljoption

Aktiekursen i företag F står i 120 kronor. Du skulle gärna vilja köpa aktien, men tycker samtidigt att nuvarande kursnivå är för hög. Om kursen däremot faller till 110 kronor är aktien i ditt tycke köpvärd. Du utfärdar därför tio kontrakt säljoptioner med lösenpris 110 kronor och med slutdag om två månader. Du har därmed påtagit dig skyldigheten att till och med slutdagen köpa 1 000 aktier i företag F för 110 kronor om optionsinnehavaren begär det. Som ersättning erhåller du en optionspremie på fem kronor per aktie, totalt 5 000 kronor.

Innehavaren av säljoptionerna kommer inte att utnyttja dessa så länge aktiekursen överstiger lösenpriset på 110 kronor, eftersom han eller hon kan sälja aktierna dyrare på marknaden. Därmed blir din erhållna optionspremie en vinst på 5 000 kronor.

 

Skulle aktiekursen på slutdagen vara lägre än 110 kronor kommer det däremot att löna sig för innehavaren att utnyttja optionerna. Som utfärdare har du nu två val. Antingen kan du köpa in aktierna för 110 kronor styck eller, om du har ändrat uppfattning om aktiernas värde, köpa tillbaka, netta, dina utfärdade optioner. Eftersom du har fått in en optionspremie på fem kronor per aktie kan aktiekursen gå ner till 110 - 5 = 105 kronor innan du förlorar på affären.

I resultattabellen nedan kan du se att ju mer aktien fallit i värde, desto mer förlorar du på dina utfärdade säljoptioner.

 

 

Fyra frågor som hjälper dig i ditt optionsval

Det finns alltid en optionsstrategi som kan höja avkastningen eller skydda det befintliga aktieinnehavet oavsett hur du tror marknaden eller enskilda aktier kommer att utvecklas.

Följande fyra frågor hjälper dig i ditt optionsval:

1. Tror du aktiekursen kommer att stiga, falla eller ligga stilla?
Tror du på en uppgång väljer du en köpoption och tror du på nedgång väljer du en säljoption. Tror du inte på någon större förändring väljer du att utfärda optioner. Om du väljer att utfärda köpoptioner bör det ske mot ett befintligt aktieinnehav för att minska risken i positionen.

2. Hur mycket tror du att aktiekurserna kommer att stiga eller falla?
Frågan hjälper dig att välja lösenpris.

3. Hur lång tid tror du att förändringen kommer att ta?
Tror du på en snar kursrörelse väljer du en option med kort återstående löptid.

4. Vad är du beredd att förlora och hur stor vinst förväntar du dig?
Frågan hjälper dig att på förhand bestämma när du ska begränsa en förlust eller ta hem en vinst. Du kan på olika sätt avsluta en position när du vill.

För att öka sannolikheten för ett positivt utfall eller för att minska risken i en position kan du kombinera de fyra grundpositionerna på en mängd olika sätt. Detta gör antalet möjliga strategier för optionshandel mer eller mindre obegränsat. Vissa positioner är mer riskfyllda än andra men har ofta en högre avkastningspotential. Vilken strategi du som placerare väljer beror på vilken marknadstro du har, vilken risk du är villig att ta samt vilken potentiell avkastning du önskar.