Varför handla med optioner och terminer?

Optioner och terminer ger dig som är intresserad av aktiemarknaden stora möjligheter att hitta en investeringsstrategi som passar din marknadstro. Oavsett om du tror på stigande, stillastående eller fallande kurser finns det sätt att med hjälp av derivat minska risken i ditt aktieinnehav eller tjäna pengar på en riktig marknadstro. Det är dessa egenskaper som gör optioner och terminer till intressanta instrument för alla typer av placerare – från stora penningstarka institutioner till privatpersoner med ett mer begränsat investeringskapital.

Options- och terminshandel är i grunden en marknad för riskhantering. Du kan skräddarsy din riskexponering och ta på dig ytterligare risk, begränsa din risk eller avsäga dig risken helt. Genom att exempelvis kombinera ditt befintliga aktieinnehav med optioner och terminer kan riskerna bli betydligt lägre än vid traditionell handel med enbart aktier. Hur du använder dig av optioner och terminer beror på vilket syfte du har.


Varför handla med optioner?

Ett bra skydd
En aktieägare utsätter sig för risk. Det kan exempelvis röra sig om risken för en allmän konjunkturnedgång till risker specifika för ett enskilt bolag. Optioner har den egenskapen att de möjliggör fördelning av risk mellan olika aktörer. Med rätt typ av optionsstrategi kan en investerare minska risken i sin portfölj. Minskningen av risken kan exempelvis bestå av att erhållen premie kompenserar utfärdaren av en köpoption för ett kursfall motsvarande premiens storlek. Ett annat exempel på optionens riskfördelande funktion är när köpare av säljoptioner skyddar sig mot ett befarat kursfall genom att säkra sig om att kunna avyttra aktier till ett i förhand bestämt pris.

Hög avkastning med optioner – hävstångseffekt
Att köpa en köpoption kräver mindre kapital än motsvarande aktieköp. Ändå kan du ta del av en kursuppgång under optionens löptid utan att behöva köpa själva aktien. En liten kursstegring i aktien ger inte särskilt stor avkastning i procent, däremot kan den mångdubbla optionens värde och den procentuella avkastningen på din investering, premien, kan bli mycket hög. Detta kallas på optionsspråk för hävstångseffekt. Har du fel i din marknadstro kan du aldrig förlora mer än den premie du betalat för optionen.  

 

Varför handla med terminer?

Att handla aktier på termin har blivit en allt populärare strategi bland många aktörer på marknaden. Genom att köpa aktier på termin kan du både försäkra dig om ett framtida inköpspris för en aktie och dessutom ha kapitalet tillgängligt för andra investeringar under terminens löptid. Genom att sälja på termin kan du säkra en framtida försäljningskurs på dina aktier, eller om du inte äger de underliggande aktierna, spekulera i en nedgång. Du kan läsa mer om hur du kan använda terminer i kapitel 7.