Vad bör jag känna till innan jag gör min första affär?

Nu har du förhoppningsvis lärt dig vad optioner och terminer är samt hur och varför man använder dem. I det här avsnittet tänkte vi försöka räta ut några vanliga frågetecken av i huvudsak praktisk karaktär för dig som vill komma igång och handla. Vi svarar också på frågan i vilken utsträckning det är riskfyllt att handla med optioner och terminer.

Öppna ett konto

För att kunna börja handla med standardiserade derivat måste du först skriva på ett kundavtal och därigenom öppna ett konto för handel och clearing av standardiserade optioner hos Nasdaq Stockholm. Kundavtalet får du av din bank eller fondkommissionär. Du måste också öppna en aktie- och optionsdepå. Vanligtvis kopplar man sitt optionskonto till depån för att förenkla överförandet av betalning.

Avgifter

När du handlar och clearar standardiserade derivat betalar du både avgift till börsen och till den bank eller fondkommissionär du anlitar. Nasdaq avgifter är en ersättning för att tillhandahålla en fungerande börs samt garantera att alla aktörer på marknaden fullgör sina skyldigheter. Det sistnämnda gör Nasdaq genom att ta på sig motpartsrisken, det vill säga agera som säljare gentemot köparen och köpare gentemot säljaren. Förutom börsens avgifter tar din bank eller fondkommissionär ut en avgift (courtage) för att genomföra affären åt dig. Denna avgift är ofta ett procentuellt påslag på likvidbeloppet, men kan skilja sig en del beroende på vilken bank eller fondkommissionär du använder.

Risker

Alla placerare bör vara fullt medvetna om både risker och möjligheter när de handlar med finansiella instrument. Därför är det viktigt att du skaffar dig så stor kunskap att du vet vilken risk du tar när du använder dig av ett visst finansiellt instrument, eller en viss placeringsstrategi. Om vi tittar specifikt på optioner och terminer varierar risken kraftigt beroende på vilken strategi du tillämpar. Rådgör därför alltid med din bank eller fondkommissionär innan du gör en affär.

Bevakning av derivatpositioner

Hur pass aktivt du behöver följa marknaden beror på vilken typ av position du har etablerat. En del positioner är relativt okänsliga för förändringar av aktiekurserna, medan andra är extremt känsliga. Av de positioner vi har gått igenom här kan sägas att om du har utfärdat nakna köp- eller säljoptioner måste dessa bevakas väldigt noga eftersom den potentiella förlustrisken är så stor. Om du har köpt en köp- eller säljoption vet du att förlusten är begränsad till den premie du betalat men även dessa positioner kräver en relativt noggrann bevakning för att du inte ska gå miste om vinster, eller råka ut för onödigt stora förluster, beroende på att du inte sålde dina optioner vid rätt tillfälle.

Kursinformation

Information om handeln sprids på olika sätt och i olika media. Nasdaq skickar ut kursinformation i realtid via flera ekonomiska informationssystem. När du behöver sekundaktuell kursinformation kan du vända dig till din bank eller fondkommissionär eftersom merparten av dessa har tillgång till realtidsinformation. Fördröjd kursinformation för aktier, optioner och terminer finner du på många finansiella webbsidor och på text-tv. Om du nöjer dig med att följa optionsmarknaden på en daglig basis presenteras optionskurserna i flera dagstidningar och affärstidningar. På Nasdaq Nordics webbsida finner du fördröjd kursinformation på aktier och derivat. Där hittar du också annan information och andra hjälpmedel som underlättar i din derivathandel.

Exempel på kurslistor

Figurerna nedan visar exempel på hur en kurslista för aktieoptioner respektive indexfutures kan se ut på Nasdaq Nordics webbsida och hur du tyder dem. (nasdaqomxnordic.com/optionsandfutures)

Överst visas först information om Avistan, det vill säga den aktie eller det index optionen eller terminen avser, till vilken aktiekurs/indexvärde senaste avslut gjorts, hur stor omsättningen har varit hittills under dagen samt högsta respektive lägsta kurs.Därefter följer information om Optioner & Terminer, där du först kan välja att filtrera listan på Instrument, År och Månad. I övrigt tyder du kurslistans förkortningar så här:

Exempel på hur du tyder seriebeteckningen

Namnet på de standardiserade options- eller terminsserier som finns noterade för handel på börsen anges som en seriebeteckning. Av produktspecifikation i regelverket och seriebeteckningen framgår vilken underliggande tillgång, slutår och slutmånad samt vilket slag av option eller termin som avses, samt lösenpris om det är en option. Här följer exempel på hur du utläser seriebeteckningarna för optioner respektive terminer.

Seriebeteckningen för optioner
Av seriebeteckningen för ett standardiserat optionskontrakt kan man utläsa vilken underliggande aktie optionen avser, slutår, lösenpris, slutmånad och om det är en köpoption eller säljoption. Exempelvis är seriebeteckningen ERICB5A70 uppbyggd på följande sätt:Vilken underliggande aktie eller vilket index optionen avser anges som aktiens eller indexets kortnamn, exempelvis ERICB för Ericsson B. Slutår anges som den sista siffran i det årtal serien förfaller, exempelvis 5 för år 2015. Optionsslag, det vill säga om kontraktet avser en köpoption eller säljoption, samt vilken slutmånad kontraktet har framgår av en bokstavsbeteckning från A till L för köpoptioner respektive M till X för säljoptioner enligt tabellen nedan. I exemplet anger bokstaven A att kontraktet avser en köpoption med slutmånad januari. Lösenpriset slutligen, anges av de sista siffrorna i seriebeteckningen. Exempelvis visar slutsiffran 70 att det på förhand bestämda priset för Ericssonaktierna är 70 kronor. Sker en split, nyemission eller liknande som föranleder att lösenpris eller antal underliggande aktier ändras markeras detta med X, Y, Z eller Q sist i seriebeteckningen.

Seriebeteckningen för terminer
Seriebeteckningen för standardiserade futures och forwards anges på motsvarande sätt. Exempelvis är seriebeteckningen OMXS303G uppbyggd på följande sätt:


Vilket index eller vilken aktie terminen avser anges som indexet eller aktiens kortnamn. I exemplet ser vi att terminen avser indexet OMXS30. Slutår anges som den sista siffran i det årtal serien förfaller, exempelvis 3 för år 2013. Om kontraktet avser en future eller forward samt vilken slutmånad terminen har framgår av en bokstavsbeteckning från A till L för futures respektive M till X för forwards enligt tabellen nedan. I exemplet anger bokstaven G att kontraktet avser en indexfutures med slutmånad juli. Sker en split, nyemission eller liknande som föranleder att antal underliggande aktier ändras markeras detta med X, Y, Z eller Q sist i seriebeteckningen.