Vad bestämmer optionspriset?

En options värde är alltid lika med dess marknadspris, premien. Premien är det pris du som köpare av en option betalar för att erhålla rättigheten att köpa eller sälja de underliggande aktierna eller indexet till en viss kurs, det vill säga lösenpriset.

Premien består av två delar:

> Realvärde
Realvärdet är skillnaden mellan optionens lösenpris och aktuell aktiekurs eller indexvärde. För köpoptioner måste lösenpriset vara lägre än aktiekursen om den ska ha ett realvärde. För säljoptioner gäller det omvända. Realvärdet är alltid positivt och kan därmed inte understiga noll.

Optioner som har realvärde sägs vara ”in-the-money” (ITM). Optioner som helt saknar realvärde är ”out-of-themoney” (OTM). Optioner där lösenpriset och aktiens pris eller indexvärdet överensstämmer är ”at-the-money” (ATM), eller parioptioner.

> Tidsvärde
Tidsvärdet är optionens resterande värde och är skillnaden mellan optionens premie och realvärdet. Tidsvärdet speglar den marknadstro aktörerna har om förändringar av kursen. Ju längre tid som återstår till slutdagen desto större är chansen till ett positivt utfall och därmed tidsvärdet. Tidsvärdet minskar successivt, snabbare de sista veckorna, och är alltid noll när den förfaller på slutdagen.

Optionspremiens storlek påverkas i olika utsträckning av flera olika faktorer. Observera att det som sägs nedan om de olika faktorernas påverkan på optionsvärdet endast gäller under förutsättning att ingen annan faktor förändras.
 

Realvärde

Realvärdet påverkas av:

> Aktuell aktiekurs eller indexvärde
Om aktiekursen stiger kommer värdet på köpoptionen att öka och värdet på säljoptionen att minska. Om aktiekursen faller kommer köpoptionens värde att minska och säljoptionens värde att öka.

> Optionens lösenpris
En köpoption med lägre lösenpris är alltid värd mer än en köpoption med högre lösenpris. Det är alltid bättre att ha rätten att köpa något till ett lägre pris än till ett högre. På samma sätt är det alltid bättre att ha rätten att sälja något till ett högre pris än till ett lägre. Därför är en säljoption med högre lösenpris alltid värd mer än en säljoption med lägre lösenpris.

> Framtida utdelningar
När en aktie ger utdelning faller normalt aktiekursen. Denna effekt diskonteras i optionspriset under hela optionens löptid fram till utdelningstillfället så att köpoptionerna minskar och säljoptionerna ökar i värde.
 

Tidsvärde

Tidsvärdet påverkas av:

> Optionens återstående löptid
För både köp- och säljoptioner gäller att en option med lång återstående löptid är mer värd än en med kortare återstående löptid. Det beror på att ju längre tid det är kvar till optionens slutdag desto större är chansen att aktiekursen rör sig i en förmånlig riktning.> Volatiliteten (kursrörligheten)
Med volatilitet menas rörlighet och uttrycker förväntningar på förändringar i priset på den underliggande tillgången. Volatiliteten påverkar värdet på en option eftersom det är en av de faktorer som bestämmer sannolikheten för i vilken mån optionen slutar ”in the money” och därmed storleken på vinsten vid förfall. Ju större svängningar marknaden förväntar sig i en aktiekurs, desto högre blir premierna för både köp- och säljoptioner. Det beror på att marknaden anser att sannolikheten är större att aktiekursen under optionens löptid kommer att anta riktigt höga och riktigt låga värden. Köparna av köp- och säljoptioner är då beredda att betala högre premier, samtidigt som utfärdarna vill ha mer betalt.

> Marknadsräntan (riskfria räntan)
När marknadsräntorna stiger ökar köpoptionens värde och säljoptionens värde minskar. Det beror på att investeringen i en köpoption binder mindre kapital än motsvarande aktieköp. Med hjälp av köpoptionen senarelägger köparen alltså en stor utbetalning. Vid en högre ränta blir värdet på denna räntevinst större och köpoptionens värde ökar. För säljoptionen blir effekten den omvända. Här senarelägger säljaren en försäljning. Under tiden ligger kapitalet bundet och ränteförlusten på detta kapital blir större ju högre räntan är, vilket minskar säljoptionens värde. Räntan har emellertid ingen större inverkan på optionspriset, såvida inte optionen har en lång löptid.
 

Utbud och efterfrågan

Det är viktigt att notera att även om det teoretiskt går att bestämma värdet på en option sätts priset alltid av marknaden, vilket innebär att priset under löptiden styrs av utbud och efterfrågan.