Vad är optioner och terminer?

De flesta vet vad aktier är. Däremot är det många som känner sig mer osäkra när det gäller vad optioner och terminer, så kallade derivat, är. I själva verket är de standardiserade optioner och terminer som Nasdaq erbjuder ganska enkla finansiella instrument som är relaterade till en värdeförändring på en underliggande tillgång, exempelvis aktier eller ett index. Vi börjar med att titta på aktieterminen.
 

Aktietermin

En aktieterminsaffär är ett avtal idag om att köpa eller sälja aktier till ett överenskommet pris på en bestämd dag i framtiden. Det på förhand avtalade priset kallas terminspris. Betalning och leverans av aktierna ska ske vid ett bestämt tillfälle i framtiden mot terminspriset.

Terminen innebär en skyldighet för både köparen och säljaren av terminen. Köparen av en aktietermin ska på slutdagen köpa aktier av säljaren till det överenskomna priset, och den som sålt terminen är å sin sida skyldig att leverera aktier till terminspriset. Både köparen och säljaren kan dock neutralisera ingångna terminskontrakt under löptiden genom så kallad nettning, vilket innebär att den som exempelvis har köpt en termin säljer en likalydande termin under löptiden.

Egentligen är aktieterminsköpet ett sätt att vid en tidpunkt i framtiden köpa eller sälja de aktier som terminen avser. Skillnaden mot ett vanligt aktieköp är att när du köper aktierna direkt betalar du det fulla värdet vid köpet, medan den som köper aktieterminer betalar och får aktierna först på en bestämd dag i framtiden. Vid köp av aktier med hjälp av termin kan således en del av kapitalet bli tillgängligt för andra investeringar under terminens löptid.

Risken köparen av en aktietermin tar, är att aktien på slutdagen handlas till en lägre kurs på börsen än terminspriset. Omvänt är resultatet av en såld termin samma som när du blankar aktier, det vill säga säljer aktier du inte äger. Risken säljaren av en aktietermin tar, är att aktiekursen på slutdagen är högre än terminspriset.
 

Aktieoption

Den som köper en aktieoption köper rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja aktier till ett förutbestämt pris under en viss tidsperiod. Det bestämda priset kallas lösenpris och den sista dagen du kan utnyttja rättigheten kallas slutdag. Tiden fram till slutdagen kallas löptid. För att få den här rättigheten betalar köparen av optionen en premie till utfärdaren, säljaren. Premien är det pris på optionen som köpare och säljare gör avslut till på börsen.

Det finns två slag av optioner: Optioner som ger innehavaren rättigheten att köpa aktier kallas köpoptioner, ibland även benämnda calls, och optioner som ger innehavaren rättigheten att sälja aktier kallas säljoptioner, eller puts.

Motparten till innehavaren kallas utfärdare. Att utfärda köpoptioner på aktier innebär att man har skyldighet att sälja aktier till ett överenskommet pris, om optionsinnehavaren så begär, dock senast slutdagen. Att utfärda säljoptioner på aktier innebär omvänt att man har skyldighet att köpa aktier. Som kompensation för att ta på sig skyldigheten att köpa eller sälja erhåller utfärdaren premien.

En aktieoptionsaffär är därmed, liksom terminsaffären, ett avtal om att köpa eller sälja aktier till ett bestämt pris i framtiden. Skillnaden mot terminsaffären är att köparen, innehavaren, av optionen endast behöver fullfölja avtalet om det är fördelaktigt för honom eller henne. Säljaren, utfärdaren, av optionen har inte denna valmöjlighet utan han eller hon måste alltid fullfölja optionsavtalet om innehavaren begär det. Det är som kompensation för att ha tagit på sig denna skyldighet utfärdaren erhåller optionspremien av innehavaren vid avtalets ingående.

Skulle du få fel i din marknadstro kan du som köpare av en option aldrig förlora mer än erlagd premie. Om du istället utfärdar en köpoption på dina aktier för att minska risken i ditt innehav, riskerar du att du måste avstå från kursökningar i de fall priset på aktien når över lösenpriset på slutdagen. Om du däremot utfärdar köpoptioner utan innehav av underliggande aktier, är din risk obegränsad eftersom en aktiekurs kan stiga hur högt som helst. Och om du utfärdar en säljoption utan underliggande aktier begränsas din risk endast av att en aktiekurs aldrig kan falla under noll.