Vad är OMX Stockholm 30 index?

Om det fanns en aktie som motsvarade samtliga bolag som noteras på en börs skulle dess pris återspegla hela aktiemarknadens värde, på samma sätt som en enskild börsnoterad aktie speglar det enskilda företagets marknadsvärde. Förändringar i värdet på marknadsaktien skulle då återspegla hela aktiemarknadens förändringar. Nu existerar det inte någon marknadsaktie, utan marknadsförändringar mäts i stället som förändringar i ett index, en sammanvägning av aktier, vilkas sammanlagda kursrörelser tillsammans väl återspeglar hela aktiemarknadens rörelser. På så sätt skapas ett marknadsvärde som man kan handla optioner och terminer på.

OMX Stockholm 30 index, eller OMXS30, är det mest handlade av Nasdaq Nordics index. Både svenska och utländska placerare, privata såväl som professionella, använder OMXS30-derivat för att bland annat på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt konstruera en Sverigeportfölj, försäkra sina aktieportföljer mot kursfall eller öka hävstången vid kursuppgång. Nasdaq erbjuder även options- och terminshandel på andra nordiska index och branschindex. Information om vilka index finner du i noteringslistan, bilaga 13 i derivatregelverket.

Ingående aktier i OMXS30

OMXS30-index består av de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. De i indexet ingående aktierna omdefinieras den första handelsdagen i januari och juli varje år. Beslut om vilka aktier som ska ingå baseras på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före de ovan nämnda datumen. Det finns en tröghetsregel inbyggd i urvalet av vilka aktier som får ingå i indexet för att på så sätt minska rörelserna av bolag som går i och ur indexet över tid. Dessa tröghetsregler innebär i korthet att det krävs att en icke indexaktie rankas bland de 15 mest omsatta aktierna för att inkluderas i indexet. På motsvarande sätt måste en indexaktie vara utanför topp 45 i omsättning för att exkluderas ur indexet.

OMXS30 är ett marknadsviktat index. Det innebär att de aktier som ingår påverkar indexets värde med en vikt som är proportionell mot aktiens totala börsvärde. OMXS30 baseras på betalkurser, vilket innebär att endast faktiska avslut i de ingående aktierna ger upphov till förändringar i indexet. OMXS30-index har en god korrelation med det bredare All-share indexet för Nasdaq Stockholm, men en något högre volatilitet (kursrörlighet).

Indexmultiplikatorn

För att optioner och terminer ska kunna kopplas till ett index krävs att det kan översättas till kronor. Det sker genom att indexets värde multipliceras med en indexmultiplikator. Denna är för OMXS30 100 kronor. Om OMXS30 indexvärde är 800, blir det kronvärde som ett options- eller terminskontrakt relateras till 80 000 kronor (800 x 100). Härmed skapas ett värde på den korg av aktier som tillsammans skapar OMXS30-index. I det fall aktiemarknaden, så som den tar sig uttryck genom OMXS30, stiger med tio procent från indexvärde 800 till 880, ökar indexbeloppet med 8 000 kronor – från 80 000 till 88 000 kronor.

Slutindex

Den tredje fredagen varje månad är sista dagen för handel med innevarande månads OMXS30-derivat. Om denna dag är en helgdag närmast föregående handelsdag. Det innebär exempelvis att den tredje fredagen i mars är sista dagen du kan handla med marsderivat på OMXS30-index. Denna dag fastställs och publiceras ett slutindex. Slutindexet är ett volymmässigt vägt medelvärde av OMXS30-index på slutdagen. Det är utifrån detta värde som det slutliga kontantavräkningsbeloppet beräknas.

Kontantavräkning av indexoptioner

OMXS30-optioner kontantavräknas endast på slutdagen. Om OMXS30-index exempelvis får ett slutindex på 768,45 den tredje fredagen i mars, kommer du som innehavare av tio kontrakt köpoptioner med lösenpris 760 att få (768,45 - 760) x 1 000 = 8 450 kronor exklusive avgifter. Om du i stället hade utfärdat tio kontrakt köpoptioner med lösenpris 760 hade du fått betala motsvarande summa exklusive avgifter.

Kontantavräkning av indexterminer

OMXS30-terminer kontantavräknas dagligen. Kontantavräkningen beräknas som skillnaden mellan dagens och föregående dags stängningskurs i terminen multiplicerat med antalet terminer x 100. Den första kontantavräkningen beräknas som skillnaden mellan dagens stängningskurs och kursen som du köpte eller sålde terminen på. Om du till exempel har köpt tio indexterminer till priset 690 och dagens slutkurs fastställs till 700 blir den första avräkningen (700 - 690) x 10 x 100 = 10 000 kronor, som betalas till ditt konto.

Om terminen nästföljande dag stänger på 695 kommer följande avräkningsbelopp bli -5 000 kr som dras från ditt konto, (695-700) x 10 x 100 = -5 000. På kontraktets slutdag görs en slutavräkning som följer samma princip som den dagliga avräkningen med den skillnaden att man använder sig av ett volymvägt genomsnitt av terminspriset från dagen istället för stängningskursen.