Hur kan jag använda terminer?

En terminsaffär är en överenskommelse mellan två parter att köpa eller sälja något till ett bestämt pris vid en överenskommen tidpunkt. Terminen är därmed liksom optionen ett instrument som fördelar risk. Terminsaffären skiljer sig dock från optionsaffären genom att båda parter är skyldiga att fullfölja avtalet. Du har emellertid alltid möjlighet att neutralisera din terminsposition genom att sälja en likadan termin som du tidigare köpt, eller vice versa. Detta kallas för att du nettar din position.

På Nasdaq Nordic handlas två typer av terminer:

> Futures
Terminer som avräknas dagligen vilket innebär att ett belopp motsvarande dagens värdeminskning eller värdeökning i terminen dras från eller betalas till ditt konto nästföljande dag.

> Forwards
Terminer som endast avräknas på slutdagen

Aktietermin

En aktieterminsaffär är ett avtal om köp respektive försäljning av aktier. Köparen av terminen är skyldig att vid en viss framtida tidpunkt köpa aktier av säljaren till ett överenskommet pris, terminspriset. Den som har sålt aktierna på termin är på motsvarande sätt skyldig att uppfylla villkoren i terminsavtalet, det vill säga att leverera aktierna till det överenskomna priset vid den bestämda tidpunkten.

I grunden är köpet av en aktietermin alltså ett sätt att köpa aktier i framtiden. Skillnaden mellan ett vanligt köp, ett så kallat avistaköp, och ett terminsköp är att om du köper aktierna på termin betalar du ingenting när terminskontraktet upprättas. Det är först när terminen löper ut och kontraktet ska fullföljas som betalning och leverans av aktierna sker. När du köper en aktie på termin har du således kapitalet tillgängligt fram till terminens lösendag. Både köparen och säljaren av terminen måste dock ställa en säkerhet för att garantera uppfyllandet av sina åtaganden*. Eftersom säkerhetens värde är mindre än terminspositionens värde kan terminer sägas ge möjlighet till en hävstångseffekt för investeraren.

De aktieterminer som handlas på Nasdaq Nordic erbjuds både som futures, som avräknas dagligen, och forwards, som avräknas på slutdagen. För båda aktiefutures och aktieforwards gäller att det är först på slutdagen när terminen löper ut som betalning och leverans av aktierna sker.

* Säkerhetskravet varierar beroende på underliggande aktie. Fråga din mäklare vad som gäller innan du gör en terminsaffär.

Indextermin

Du kan också handla terminer på index. Precis som indexoptionen följer indexterminens värde ett underliggande index. Varje indextermin har ett underliggande kronvärde på 100 multiplicerat med terminspriset. Eftersom indexterminen saknar en fysiskt underliggande vara tillämpas kontantavräkning.

Alla indexterminer som handlas på Nasdaq Nordic är futures. Kontantavräkningen sker därmed dagligen och innebär att ett belopp motsvarande dagens värdeminskning eller värdeökning i terminen dras från eller betalas till ditt konto nästföljande dag. Mer om kontantavräkning av indexterminer kan du läsa om på sidan 31 (Kontantavräkning av indexterminer, kapitel 8).

Enkel att värdera

Jämfört med optioner har terminen den fördelen att du mycket enkelt kan fastställa dess teoretiska värde. Detta räknar du fram genom att multiplicera värdet på den underliggande varan, till exempel en akties pris eller ett indexvärde, med den riskfria räntan* under terminens löptid. Detta värde adderar du sedan till aktiens pris eller indexvärdet. Om till exempel ett index står i 700 och räntan på en 30-dagars statsskuldväxel är fem procent, blir det teoretiska värdet på en indextermin med en månads löptid ungefär 700 (700 x 0,05 x 1/12) ≈ 703 (förutsatt att ingen aktieutdelning sker under terminens kvarvarande löptid).

* Den riskfria räntan är vanligtvis räntan på en stadsskuldsväxel med motsvarande återstående löptid som terminen.

Att köpa terminer

Terminer är utmärkta placeringsinstrument vare sig du har en positiv eller negativ marknadstro. De vanligaste skälen till att köpa terminer är antingen för att:

> Kurssäkra aktiernas inköpspris fram till en viss tidpunkt, eller

> Binda mindre kapital i investeringen än motsvarande aktieköp. Eftersom säkerhetens värde är mindre än terminspositionens värde kan terminer sägas ge möjlighet till en hävstångseffekt för investeraren.

Kurssäkra

Genom att köpa terminer kan du i förväg ta positioner på marknaden i väntan på ett framtida kapitaltillskott. Härigenom får du möjlighet att vara med på en kursuppgång. När du har fått kapitalet och terminen förfaller betalar du aktierna. Om du inte längre har en positiv inställning till aktien nettar du dig i stället ur din terminsposition.


 

Bind mindre kapital

Om du tror att en aktiekurs ska stiga kan du köpa det önskade antalet aktier direkt på marknaden. Genom att i stället köpa aktieterminer kan du tillgodogöra dig motsvarande värdeökning i den underliggande aktien med endast en del av kapitalet låst som säkerhet.

Eftersom du binder mindre kapital när du köper aktier på termin får du möjlighet att med ett relativt begränsat kapital ta positioner i flera olika aktier samtidigt. På detta sätt kan du minska risken att en kursnedgång i ett enstaka aktieslag får för stort negativt genomslag i din portföljs värde. Den så kallade företagsrisken minskar således i din portfölj. Observera dock att ju större underliggande värde dina terminer har, desto större blir din exponering mot marknadsrisken, det vill säga risken för ett allmänt kursfall på aktiemarknaden.


 

Att sälja terminer

På andra sidan av en terminsaffär står säljaren. De vanligaste skälen till att sälja terminer är antingen att du vill:
> Skydda din aktieportfölj mot nedgång, eller
> Spekulera och få avkastning i en nedåtgående aktiemarknad

Skydda portföljen mot nedgång

Genom att sälja ett aktieinnehav på termin kan du skydda dina aktier mot ett befarat tillfälligt kursfall och samtidigt frysa avkastningen till den riskfria räntan. Det värde som aktierna förlorar om kursfallet verkligen inträffar får du tillbaka genom att de sålda terminerna ökar i värde.

Att skydda innehavet med terminer är ett alternativ till att köpa säljoptioner. Terminsalternativet har den fördelen att det är billigare eftersom ingen premie betalas. I gengäld avsäger du dig alla möjligheter till kursvinster i portföljen under terminens löptid.


 

Få avkastning i en nedåtgående marknad

Om du har en negativ uppfattning om en aktie, eller om hela marknaden, kan du tjäna pengar på en nedgång genom att sälja terminer.