Hur är derivatmarknaden uppbyggd?

Inom Nasdaq bedrivs all handel och clearing i nordiska derivat från NASDAQ OMX Stockholm AB som är en auktoriserad börs och clearingorganisation under tillsyn av Finansinspektionen.

De två grundläggande tjänsterna som erbjuds är:
> Börs för handel i nordiska derivat
> Central motpartsclearing

Figur 3 nedan visar hur Nasdaq nordiska derivatmarknad är organiserad. I centrum finns marknadsplatsen, med den integrerade clearingen, och runt om de övriga aktörerna på marknaden – investerare, börs- och clearingmedlemmar och market makers.


 

Investerare

Ofta brukar man göra en grov indelning av investerarna mellan:

> Risktagare (traders)
Tradern tar positioner på optionsmarknaden för att få en snabb avkastning utifrån en viss marknadstro.

> Riskavläggare (hedgers)
Hedgern är i allmänhet förvaltare av en aktieportfölj, vilken han eller hon vill förvalta utan ett onödigt risktagande. Förvaltaren använder därför ofta strategier som skyddar portföljen mot kursfall eller ökar avkastningen i en stillastående marknad.

I princip kan varje person, fysisk eller juridisk, handla derivat genom Nasdaq medlemmar. Handel och clearing organiseras och sker enligt de regler som gäller på Nasdaq Stockholm (se www.nasdaqomx.com/nordicrules).
 

Börs- och clearingmedlem

Nästan alla nordiska banker och fondkommissionärer är idag medlemmar på Nasdaq, och har därmed träffat avtal med börsen om att agera som börsmedlem och/eller clearingmedlem. En börsmedlem ger dig som investerare tillgång till börsen genom att bland annat förmedla din order. Via en clearingmedlem får du tillgång till central motpartsclearing efter avslut skett.

Market maker

Den tredje aktören på marknaden är market makers. Market makers är prisgaranter som förbinder sig att på anfordran ställa köp- respektive säljkurser i de options- och terminsserier de ansvarar för. Skillnaden mellan köp- och säljkurs får bara ha en viss bestämd storlek, så kallad spread. På detta sätt garanterar de att alla aktörer har rimliga priser att handla på och svarar därmed för att marknaden har en genomlyst, stabil och kontinuerlig prissättning. Genom att market makers har denna skyldighet kan du som innehavare eller utfärdare i normala fall gå i och ur din derivatposition.
 

Börsen

De flesta avsluten på börsen görs via ett elektroniskt handelssystem, där köp- och säljorder från medlemmar läggs in direkt i börsens orderbok. Dessutom finns det ett antal mäklare på börsen som kan hjälpa till att placera en order manuellt, till exempel om det är en stor eller komplicerad derivataffär som ska utföras.

Alla order som inkommer till börsen rankas omedelbart efter följande två kriterier:
1. Pris – lägsta säljkurs respektive högsta köpkurs ges högsta prioritet
2. Tid – vid samma pris rankas ordern efter ankomsttid, det vill säga först till kvarn…
 

Standardisering

De options- och terminskontrakt som handlas på börsen är standardiserade. Standardiseringen innebär att du som investerare alltid vet vilka rättigheter och skyldigheter som följer av derivatkontraktet. Standardiseringen gör det lättare att prissätta och handla kontraktet och är därmed en förutsättning för en väl fungerande och likvid derivatmarknad.

Optioner och terminer som handlas på Nasdaq är standardiserade vad gäller:

> Underliggande tillgång
Med underliggande tillgång avses de aktier eller det index som optionen eller terminen är baserat på. Den underliggande tillgången identifieras genom att man i optionens eller terminens namn samt i specifikationen i regelverket anger det index eller det aktieslag, bolag och typ av aktie, som avses.

> Mängd
Det är viktigt att notera att ett (1) options- eller terminskontrakt normalt avser 100 aktier. När det gäller indexderivat motsvarar ett kontrakt aktuellt indexvärde multiplicerat med 100. Det går utmärkt att handla enstaka kontrakt men vanligtvis handlar man derivatkontrakt i tiotal. Tio kontrakt avser således 1 000 aktier när det gäller aktiederivat och indexvärdet multiplicerat med 1 000 när det gäller indexderivat.

> Löptid
Löptiden är tiden från och med första noteringsdag till och med optionens eller terminens slutdag, det vill säga sista dagen du kan handla med kontrakten. Löptiden för standardiserade derivatkontrakt på aktier är för närvarande tre, tolv och tjugofyra månader när kontraktet börjar handlas och för vissa kontrakt även trettiosex månader. Löptiden för derivatkontrakt på index är tre, tolv och trettiosex månader när de noteras.

Alla optioner och terminer har en begränsad livslängd och dagen de slutar existera kallas slutdag. Det är på slutdagen de stängs och går till automatisk lösen, kontantavräkning eller förfall. Du kan läsa mer om detta på sid 25. Slutdagen infaller normalt den tredje fredagen i respektive slutmånad. Om denna dag är en helgdag närmast föregående handelsdag.

> Lösenpris
Optionskontrakt är också standardiserade när det gäller lösenpriset. Lösenpriset är den kurs som innehavaren har rätt att köpa eller sälja aktien eller indexet till under löptiden. Både antalet lösenpriser och intervallen mellan dessa är standardiserade. Intervallen mellan lösenpriserna för aktieoptioner beror på rådande aktiekurs när en ny slutmånad ska noteras. Ju högre börskursen är, desto större blir intervallen mellan lösenpriserna (i kronor räknat).

Namnet på de standardiserade options- eller terminsserier som finns noterade för handel på börsen anges som en seriebeteckning. Av kontraktsspecifikationen i regelverket samt i seriebeteckningen framgår vilken underliggande tillgång, slutår och slutmånad samt vilket slag av option eller termin som avses, samt lösenpris om det är en option. Mer om hur du utläser seriebeteckningarna kan du läsa om i kapitel 9.
 

Clearing av derivataffärer

När köpare och säljare gjort avslut på börsen, clearas affären. Att en affär clearas av Nasdaq innebär att NASDAQ OMX Stockholm AB garanterar att affären fullgörs genom att inträda som motpart till både köparen och säljaren, så kallad central motpartsclearing. NASDAQ OMX Stockholm AB tar därmed över motpartsrisken och garanterar varje options- och terminskontrakts genomförande. Central motpartsclearing bidrar således till att skapa en mer effektiv marknad eftersom samtliga aktörer kan agera utan att väga in den ursprungliga motpartsrisken.

 

Generellt kan man dela upp clearingprocessen i fem delmoment:

1. Matchning
Matchning sker när köparen och säljaren kommer överens om transaktionen, det vill säga vad som har köpts eller sålts, pris och kvantitet. Detta kan antingen inträffa när avslut sker i ett standardiserat kontrakt som handlas över börsen eller när avslut sker utanför börsens automatiska matchning men rapporteras in till börsen för att parterna vill ha säkerheten som medföljer av central motpartsclearing.

2. central motpartsclearing
Central motpartsclearing benämns den process när clearingorganisationen bryter upp den ursprungliga transaktionen och blir den legala motparten till köparen respektive säljaren i transaktionen, så kallad novation. Detta innebär att både säljare och köpare i affären får clearingorganisationen som motpart, istället för varandra. Detta minskar parternas risk i affären eftersom clearingorganisationen övertar den så kallade motpartsrisken. För att ta på sig motpartsrisken tar clearingorganisationen in säkerheter från motparterna, som kan användas om en motpart exempelvis går i konkurs eller på annat sätt inte kan fullgöra sina åtaganden.

3. Säkerhetskrav beräknas
Säkerhetskravet som clearingen räknar fram är baserat på kostnaden för att neutralisera positionen. Den säkerhet du måste ställa är beräknad utifrån ett sämsta utfall för positionen under de två närmaste dagarna. Det innebär att clearingorganisationen gör vissa antaganden om hur mycket den underliggande aktien eller index kan röra sig på två dagars sikt. Säkerhetskravet ändras beroende på hur underliggande aktier eller index förändras i värde.

4. Säkerheter ställs
För att NASDAQ OMX Stockholm AB ska kunna garantera uppfyllandet av varje kontrakt tas säkerheter in. Säkerheterna som ställs kan till exempel utgöras av aktier i andra bolag, obligationer eller av kontanter. Säkerheterna tjänar som en garanti för att du kan fullgöra de skyldigheter som följer med optionskontrakten. Har du utfärdat köp- eller säljoptioner måste du ställa säkerheter eftersom du tagit på dig skyldigheten att genomföra en viss transaktion i framtiden. Likaså ska säkerheter ställas för varje köpt och såld termin. Däremot behöver du inte ställa säkerheter om du köpt optioner eftersom du inte har några skyldigheter. Det är din bank eller fondkommissionär som administrerar ställande av säkerheter.

5. likvidavveckling och leverans av underliggande värdepapper
Likvidavveckling avser hanteringen av premier, avgifter och övriga kontantavräkningar i samband med transaktionen. Med leverans avses leverans av underliggande värdepapper till följd av förtida lösen eller lösen på kontraktets slutdag.