Vad är maxcertifikat?

Ett maxcertifikat är ett värdepapper som följer utvecklingen i en underliggande varan, oftast en aktie eller ett index. Maxcertifikatet har dock en s.k. maxnivå som anger det maximala värdet på certifikatet. Oavsett hur mycket aktien stiger kan maxcertifikatet aldrig bli mer värt än maxnivån. Man kan alltså säga att köparen av ett maxcertifikat avsäger sig avkastningen över maxnivån i utbyte mot ett lägre pris. Det är en rationell strategi om man bedömer att sannolikheten för en riktigt kraftig uppgång är begränsad.

Om aktien slutar på maxnivån på slutdagen är maxcertifikatet och underliggande aktie värda lika mycket. Maxcertifikatet ger dock högre avkastning eftersom inköpspriset är lägre. Skulle aktien däremot stänga över en nivå som motsvaras av maxnivån plus skillnaden i inköpspris på maxcertifikatet och aktien så ger aktien högre avkastning i kronor. I princip kan man alltså säga att så länge man bedömer att uppgången i aktien inte kommer att nå högre än maxnivån plus skillnaden i inköpspris så ger maxcertifikatet en bättre avkastning.

Varför investera i maxcertifikat?

Som nämnt ovan ger ett maxcertifikat en högre avkastning än underliggande aktie så länge denna inte stiger för kraftigt. Ett Maxcertifikat är således ett verktyg för att skapa avkastning i en marknad med begränsade rörelser.

Maxcertifikatet ger också en marginal för att ha fel genom att priset är lägre än på underliggande aktie. På slutdagen räknas maxcertifikatet av mot aktiepriset och eftersom inköpspriset (nästan alltid) är lägre så kan aktien faktiskt falla något utan att köparen av maxcertifikatet gör någon förlust.

Maxcertifikatet kan också vara ett sätt att öka avkastningen i en marknad med positiv utveckling.

Generellt sett kan alltså maxcertifikatet användas för att skapa avkastning i en stillastående marknad, skapa skydd mot viss kursnedgång samt öka avkastningen i en begränsad uppgång. Vad man vill uppnå avgör vilken maxnivå man väljer vid investeringen.

Exempel

Ett exempel gör det enklare att förstå hur det fungerar. Maxcertifikatet MCOXS2L1120H kostar 1069:- att köpa. Samtidigt ligger OMXS30 på 1094:-. Det betyder att köparen får 25:- lägre pris för att acceptera att maxnivån är 1120.

Om det är värt 25 kronor per aktie för att acceptera att värdet inte kan överstiga 1120 beror på hur hög man bedömer sannolikheten vara för att aktien ska ligga över 1120 på slutdagen.

Maxvinst = Maxnivå – Inköpspris = 1120-1069 = 51

Avkastning vid stillastående kurs = Pris aktie/pris maxcertifikat – 1 = 1094/1069 -1 = 2,3%

Värdering

Skillnaden i pris mellan aktien och maxcertifikatet beror på ett par faktorer. För det första hur långt det är till maxnivån. Ju lägre maxnivån ligger desto lägre blir priset på certifikatet eftersom maxvinsten blir lägre.

Priset beror också på certifikatets löptid; ju längre löptiden är desto lägre blir priset. Det beror på att ju längre tid som är kvar på certifikatet desto större möjlighet har underliggande aktie att stiga över maxnivån under löptiden.

Till sist påverkas priset också av rörligheten i underliggande aktie, den s.k. volatiliteten. Ju mer volatil aktien är desto större osäkerhet råder om vilket pris den kan nå på slutdagen. En mer volatil aktie kan rör sig mer och kan därför anta högre värden än en mer stabil aktie. Den mer volatila aktien har därför större förutsättningar att nå en given maxnivå under en given tidsperiod. Därför kommer priset på ett maxcertifikat med en given maxnivå och i övrigt lika villkor att vara lägre än priset på motsvarande certifikat om underliggande aktie var mer stabil.

Att välja maxcertifikat

Vilket maxcertifikat som passar i det enskilda fallet beror på en kombination av marknadstro, riskbenägenhet och vad man vill uppnå med placeringen. Generellt sett ska man välja det maxcertifikat med en maxnivå som motsvarar vad man bedömer som en rimlig kurs på slutdagen. I förhållande till att investera i aktien kommer ett sådant maxcertfikat ge maximal utdelning. Slutar aktien på maxcertifikatets maxnivå får det ju sitt maximala värde utan att tappa i förhållande till aktien.

I övrigt beror det på vad syftet med placeringen är. Generellt sett kan man säga att ju större marginal man vill ha för att ha fel – dvs. ju större kursfallsskydd man vill ha – desto lägre ska maxnivån vara. Ju högre avkastning man vill ha i en stillastående marknad desto närmare nuvarande börskurs ska maxnivån ligga. Om placeringen är gjord för att öka avkastningen i en stigande marknad ska maxnivån ligga högre. Högst avkastning ges som nämnt om maxnivån ligger på den nivå som aktien når på slutdagen.