HUR ANVÄNDER JAG ETFer?

Investeringsstrategier

Det är alltid klokt att formulera sin personliga strategi för att kunna maximera vinsten och sprida riskerna på ett sätt som passar dig och dina förutsättningar. Investeringar i värdepapper medför en risk, värdepapper kan öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka din investering. Din strategi bör omfatta såväl marknads- som riskbedömning, samt vilken potentiell avkastning du önskar. Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid alla typer av investeringar är:

 

  • Syfte med investeringen
  • Placeringshorisont
  • Riskprofil
  • Marknadsuppfattning
  • Intresse och tid

 

Om du har lite tid och är relativt obenägen att ta risk kan ett alternativ vara att välja några breda indexfonder som bas vilket ger en spridning av risken. Du kan sedan öka risken och avkastningsmöjligheten med en mindre andel av ditt kapital genom att komplettera med mer ”exotiska” ETFer, med exponering mot råvaror eller ett utvecklingsland. Om du istället är mer riskbenägen och har tid att följa dina investeringar och agera mer aktivt på marknaden, kan du öka andelen med fonder mot mer exotiska exponeringar eller handla ETFer med hävstång.
 

Börshandlade fonder med hävstång

För dig som vill ta en högre risk för att öka möjligheterna till en högre avkastning, kan börshandlade fonder med hävstång vara ett alternativ. I vanliga ETFer följer värdeutvecklingen det underliggande index 1:1. I ETFer med hävstång får du en värdeutveckling motsvarande 1,5 eller 2 gånger utvecklingen i det underliggande index. Om du har en positiv marknadsförväntan och det visar sig att börsen utvecklar sig som du tror, så får du en betydligt högre avkastning. Viktigt att komma ihåg är det motsatta också gäller – har du fel i din marknadsbedömning tappar din investering värde med samma multipel.

Hävstångsfonder ombalanseras dagligen och används därför ofta i en marknad med en tydlig trend - stigande eller fallande. I en turbulent marknad med stora rörelser, kan avkastningen över tiden bli mindre än 1,5 eftersom värdeminskningen av en procentuell nedgång dag ett måste kompenseras med en högre procentuell uppgång dag två för att återfå samma värde.

Fonder med hävstång passar dig som är insatt i egenskaperna hos hävstångsprodukter och förstår effekterna av en daglig ombalansering. En rekommendation är också att du följer din investering dagligen eftersom hävstången gör att värdet ändras snabbare än motsvarande placeringar utan hävstång.
 

Börshandlade fonder som går upp när underliggande marknad går ner

Vill du skydda din portfölj vid nedåtgående marknad eller spekulera i en nedgång kan du använda ETFer som ger en positiv avkastning om marknaden faller, det vill säga att värdet på fonden ökar om underliggande index faller i värde.

ETFer som ger en positiv värdeutveckling i en negativ marknad kallas ”Bear” eller ”Short” och finns både med och utan hävstång.
 

Börshandlade fonder i tillväxtmarknader

De senaste åren har intresset för nya marknader som exempelvis Vietnam och Kina ökat. I dessa marknader med kraftig tillväxt finns stora möjligheter till avkastning men det finns också en hel del osäkerheter i form av politisk osäkerhet eller valutarisker. Att hitta de bästa bolagen att investera i är i regel både svårt och dyrt men genom att investera i en ETF som följer de större bolagen i landet eller regionen får du en exponering med en begränsad risk och en betydligt lägre kostnad.
 

Börshandlade fonder med råvaror

Allt fler investerare vill ha möjlighet att blanda olika tillgångsslag i sin portfölj eftersom det minskar risken i portföljen. Råvaror har ofta en motsatt värdeutveckling relativt andra tillgångar som aktier och obligationer och kan därför minska svängningarna i din portfölj.

Ett råvaruindex konstrueras i princip på samma sätt som ett aktieindex. Man samlar en grupp råvaror i en ”korg” och sedan följer ETFen värdeutvecklingen på korgen. Eftersom de flesta råvaror är mer komplicerade att handla med rent fysiskt så väljer man istället att handla med terminen, dvs. ett instrument som ger innehavaren rätten att erhålla en viss mängd råvara vid en viss tidpunkt. När slutdagen för terminen närmar sig säljs den och istället köps en ny, terminen rullas. Kostnaderna för att rulla terminen läggs till kostnaderna för fonden.
 

Börshandlade fonder mot räntemarknaden

Önskar du exponering mot räntor kan du investera i en börshandlad fond som har obligationer eller korta räntepapper som underliggande tillgång. En ränte-ETF investerar i en korg av olika ränteinstrument som är utgivna av exempelvis svenska staten eller kommuner, och ger dig som investerare tillgång till räntemarknadens olika instrument.
 

Börshandlade fonder for att sprida riskerna i din portfölj

Med en ETF når du enkelt en hel marknad utan att behöva välja enskilda aktier. Du kan använda en ETF för att nå mer exotiska marknader såsom Sydamerika eller Vietnam eller för att skydda dina nuvarande aktieplaceringar vid kursfall genom att köpa en ETF som går upp när underliggande marknad går ner. Eller varför inte använda en ETF som investerar i råvaror för att sprida investeringarna i din portfölj på flera tillgångsslag. Genom att justera fördelningen mellan räntor, aktier och råvaror beroende på din marknadstro sprider du riskerna i din portfölj med hjälp av börshandlade fonder med olika underliggande tillgångar.

En förekommande strategi bland professionella investerare är även den s.k. kärna- och satellitstrategin. I denna strategi delas portföljen in i två delar. Den första delen består av en kärna med bredare innehav som har som mål att följa utvecklingen på aktiemarknaden. I detta innehav passar breda ETFer bra givet en låg förvaltningskostnad.  Den andra delen, utanför kärnan, består av satellitinvesteringar vilka omfattas av mer spekulativa innehav i t.ex. ETFer som följer ett smalt index eller enskilda aktier eller andra tillgångar som investeraren tror extra mycket på.  Den totala portföljen kan på så sätt få en mer balanserad risk.

Läs vidare om hur ETFer fungerar här »