Vad är Bull & Bearcertifikat?

Ett certifikat utan hävstång kan likställas med att investera direkt i den underliggande varan. Skillnaden ligger i att certifikatet är ett skuldebrev utfärdat av emittenten. Certifikaten är ofta noterade på underliggande varor där det kan vara svårt för en normal investerare att göra en direkt investering, som t.ex olja eller andra råvaror. Genom att investera i certifikatet erhåller du alltså avkastningen i den underliggande tillgången utan direkt ägande.

Ett Bullcertifikat med hävstång är en investering där utvecklingen i den underliggande varan förstärks med en faktor, t.ex 1,5. Det betyder att en rörelse på t.ex 1% i den underliggande varan ger 1,5 % i Bullcertifikatet. Graden av hävstång varierar mellan olika produkter men ligger i normala fall mellan 1-3. Bullcertifikatet passar således investerare som har en positiv marknadstro och vill få extra avkastning på denna.

Det är viktigt att tänka på att hävstången i Bullcertifikatet är baserad på dagliga rörelser och att den verkar åt båda hållen. Detta innebär att avkastningen i certifikatet motsvaras av vad som indikeras av hävstången under en dag men inte över längre perioder. Om underliggande stiger 1% under en dag kommer således avkastningen i Bullcertifikatet vara 1,5% (eller precis i närheten). Men om samma underliggande har stigit t.ex 10% under en månad så kommer Bullcertifikatet inte att avkasta exakt 15%. Hur mycket Bullcertifikatet stigit beror på hur mycket kursen rört sig upp och ner under tidsperioden – hur volatil utvecklingen har varit. Generellt sett så kommer avkastningen att bli sämre i Bullcertifikatet – i förhållande till utvecklingen i underliggande – ju mer volatil utvecklingen i underliggande är. Se också exempel nedan.

På samma sätt är ett Bearcertifikat med hävstång en investering där utvecklingen i den underliggande varan förstärks med en faktor, t.ex 1,5. Det betyder att en rörelse på t.ex 1% i den underliggande varan ger 1,5% i Bearcertifikatet. Skillnaden är att Bearcertifikatet ger positiv avkastning då underliggande vara faller i pris. Ett Bearcertifikat passar således en investerare med en negativ marknadstro.

Varför investera i Bull&Bearcertifikat?

Både Bull&Bearcertifikatet ger i normala fall en hävstång på det satsade kapitalet. På så sätt uppnås en hög avkastning på det egna kapitalet vid en korrekt marknadstro.

Ett Bullcertifikat kan också användas för att frigöra kapital till andra placeringar. Anta att du t.ex äger Ericsson och vill få loss kapital för andra placeringar. Du vill däremot helst inte sälja aktien just nu eftersom du tror på stigande kurser. Om du väljer att köpa ett Bullcertifikat med avkastningsfaktor 3 så kan du frigöra 67% av kapitalet. Om du tidigare hade 100 exponerat i aktien räcker det nu med att investera 33 i Bullcertifikatet för att få en exponering på 100. De 33 har nu en faktor på 3 som gör att avkastningen motsvarar tidigare exponering. Via hävstången på 3 har du frigjort 67 som kan användas till andra investeringar. Tänk nu på att hävstången verkar åt båda hållen så att en rörelse i fel riktning ger en kraftigt negativ avkastning. Effekten liknar den som uppstår vid belåning; såväl positiv som negativ avkastning förstärks av hävstången. Ett Bearcertifikat kan också användas för att försäkra ett aktieinnehav. Anta t.ex att du äger Ericsson långsiktigt men tror att den kortsiktigt kan komma att utvecklas negativt. Givetvis skulle du helt enkelt kunna sälja hela, eller delar av, innehavet men låt oss säga att du inte vill göra det, t.ex av skatteskäl.

Ett Bearcertifikat skulle då kunna fungera som en försäkring mot innehavet. Om Bearcertifikatet t.ex har en hävstång på 2 skulle du kunna köpa för motsvarande 25% av Ericsson positionen och på så sätt försäkra halva innehavet. Tänk på att hävstången på 2 är daglig, precis som i Bullcertifikatet, och att det medför att hävstången över flera dagar inte motsvarar exakt 2. Avvikelsen från 2 blir större ju större rörelser det är i aktien från dag till dag.

Exempel: Bullcertifikat med daglig avkastning gånger 2 på DAX Index

DAX 1% stiger certifikatet 2% och vice versa. Det som är viktigt att vara uppmärksam på är den dagliga hävstången, dvs att en avkastning i underliggande över längre perioder inte kommer att motsvaras av exakt den dubbla avkastningen i Bull certifikatet. Exemplet nedan visar vad som händer;I exemplet har underliggande stigit 9,45% över perioden medan Bullcertifikatet ökat 17,61, dvs något mindre än dubbla uppgången. Däremot har certifikatet stigit med exakt det dubbla den första dagen, från 100 till 110.

I exemplet ovan går underliggande upp och ned, om vartannat. Om underliggande istället går i samma riktning hela tiden kommer hävstången i Bullcertifikatet över flera perioder istället att överstiga den dagliga hävstången. I tabellen nedan visas vad som händer om underliggande skulle stiga 5% varje dag istället;Här har underliggande stigit 27,6 över perioden medan Bullcertifikatet stigit över 61%, dvs mer än dubbelt så mycket. Detta skulle kunna liknas vid en ränta på ränta effekt.

Notera också att den här effekten – dvs att avkastningen över tid avviker från vad underliggande ger - ökar ju högre hävstången är.

Värdering

Priset på Bullcertifikatet är i princip helt kopplat till priset på den underliggande varan som nämnt ovan. Stiger underliggande med 2% stiger Bullcertifikatet med 4% - givet att det har en hävstång på 2. Ett Bearcertifikat med hävstång 2 på samma underliggande kommer samtidigt att falla med 4%. Värderingen är således relativt enkel och positionen liknar i stor utsträckning en belånad aktie. Notera också att certifikaten ofta har en administrationsavgift som påverkar priset på dasglig basis. Om avgiften t.ex är 0,8% på årsbasis kommer priset att sjunka med 0,8/365 varje dag.

Om certifikatet är noterat i annan valuta, som t.ex några av de råvarucertifikat som finns, så tillkommer eventuella valutaförändringar.

Att välja Bull Bear certifikat

I och med att Bullcertifikatet i första hand är ett sätt att få en hävstång på det satsade kapitalet är det i första hand en fråga om vilken hävstång du som placerare vill ha. I de ”traditionella” certifikaten framgår hävstången av namnet på certifikatet.