Vad bestämmer priset på aktier?

Varför påverkar bolån i USA aktiekurserna i Sverige? På kort sikt kan många olika saker påverka börsen, men i grund och botten handlar det om företagens vinster.

När du säljer en begagnad mobiltelefon på en auktionssajt är det svårt att veta på förhand vad köparna är villiga att betala. En mängd olika faktorer kommer att vägas in.

En viktig faktor är hur många liknande telefoner som finns att buda på samtidigt. Ju fler telefoner som finns till salu, desto fler säljare konkurrerar om köparnas uppmärksamhet. Om utbudet är stort kommer förmodligen priset på din telefon att sjunka, eftersom köparna har fler telefoner att välja mellan.

Men även om du känner till hur stort utbudet är, är det svårt att gissa vad priset kommer att bli. Du måste också veta hur stor efterfrågan är, hur många som är intresserade av att köpa just din modell. Utbud och efterfrågan är de två faktorer som styr hur dyrt du kan sälja din telefon. Samma faktorer styr priset på en aktie.

Ju fler som vill köpa, desto högre stiger priset. Ju fler som vill sälja, desto lägre sjunker priset. Någonstans finner utbud och efterfrågan en jämvikt, köparna och säljarna kommer överens om ett pris, och försäljningen sker.

Men utbud och efterfrågan ökar och minskar inte bara av en slump, de påverkas i sin tur av andra faktorer. För att förstå hur priset på en aktie sätts måste man förstå faktorerna som styr utbud och efterfrågan.

Förväntningar

När du köper aktier förväntar du dig att företaget kommer att gå bra i framtiden. Du tror att aktiekursen kommer att stiga eftersom företaget gör bra ifrån sig och att utdelningarna blir stora eftersom företaget gör vinster. Det du har att utgå ifrån är de resultat som företaget visat upp hittills, vad ledningen berättar om framtidsutsikterna och din egen analys.

Känner du inte till att aktiekurser sätts efter förväntningar är det ofta svårt att förstå sig på priserna. Ibland står aktiekursen lågt i ett bolag som gör stora vinster. Det kan bero på att förväntningarna inför framtiden är att företaget kommer att lyckas sämre.

Företagens vinster och utdelningar

Företagets vinster och utdelningar är det som i grund och botten avgör priset på en aktie. När företaget växer och tjänar mer pengar blir en ägarandel mera värd – priset på aktien stiger.

Om utdelningarna för varje år ökar blir det mer lönsamt att äga aktier i företaget. Även då stiger aktiekursen.

På flera års sikt har vinsttillväxt och aktiekurs alltid gått hand i hand – aktiekursen har stigit i samma omfattning som vinsterna. Men på bara något års sikt är aktiekurserna betydligt mer lättpåverkade av andra faktorer i omvärlden. Här handlar det återigen om förväntningar. På kort sikt vet aktörerna på aktiemarknaden inte hur en händelse kommer att påverka bolagens vinster. Därför påverkas aktiekursen av de förväntningar som aktörerna har. Ett exempel kan vara om statistik kring arbetsmarknaden visar att fler och fler blir arbetslösa i Sverige. Då går ofta aktiekurserna ner. Aktiemarknadens aktörer förväntar sig att företagen kommer att göra sämre vinster när svenskarna har mindre pengar och därmed kan konsumera mindre.

Aktiekurserna påverkas alltså av hur förväntningarna ser ut. Med tiden visar det sig om aktiemarknadens aktörer hade rätt eller fel. Om företagens vinster inte påverkas kommer aktiekursen åter att stiga.

Kring tiden då aktieutdelningen betalas ut påverkas aktiekursen direkt av utdelningen. Om du äger aktien på en förutbestämd avstämningsdag får du utdelning. Vilket datum avstämningsdagen är beslutas av årsstämman. Före avstämningsdagen kan aktiekursen stiga något, i väntan på att utdelningen ska komma. Efter avstämningsdagen sjunker ofta kursen med lika många kronor som aktieutdelningen gav.

Räntor och konjunktur

När du sparar söker du den högsta möjliga avkastningen till minsta möjliga risk. Om räntan på ett vanligt bankkonto är lika hög som den avkastning du kan förvänta dig på börsen väljer du bankkontot eftersom risken är mycket lägre. Därför har räntan en direkt effekt på hur mycket pengar som omsätts på börsen och hur börsen utvecklas.

Räntan i sin tur har en direkt koppling till konjunkturen. Om Sveriges ekonomi går dåligt sänker Riksbanken räntan för att få igång ekonomin. Det gör det billigt att låna och investera, vilket är positivt för företagen. Om Riksbanken däremot höjer räntan blir det dyrare att låna och företagen påverkas negativt.

Men konjunkturen påverkar även företagens vinster. Om många människor i samhället är arbetslösa och lönerna inte går upp så sackar konsumtionen efter och många företags vinster minskar. I en lågkonjunktur är utvecklingen på börsen ofta sämre, trots att räntan är låg.

Skatter och subventioner

Skatter påverkar både konsumenters val av produkter och företagens möjligheter att leverera och producera. Om bensinskatten höjs väljer konsumenterna mer bensinsnåla bilar. De biltillverkare som inte kan leverera bensinsnåla modeller påverkas negativt.

Samma sak gäller om riksdagen bestämmer att vissa produkter ska subventioneras. För att minska utsläppen av koldioxid kanske man beslutar att alla hushåll ska få ekonomiskt stöd om de installerar värmepumpar. Då ökar försäljningen av värmepumpar och värmepumpstillverkarnas vinster stiger. Så gör även aktiekurserna för de värmepumptillverkare som är noterade på börsen.

Omvärlden

Så fort det blir oroligt på de amerikanska börserna smittar det av sig på aktiehandeln i Sverige. Det kan tyckas konstigt eftersom Stockholmsbörsen är en egen börs där en del av företagen inte har någonting med USA att göra. Men så enkelt är det inte. Sverige är en liten del av en stor värld och vi påverkas mycket av vad som sker på utländska börser. Det handlar framför allt om de amerikanska börserna New York Stock Exchange (NYSE) och Nasdaq, men även Tokyo, Shanghai, Frankfurt och London.

Den främsta anledningen är att svenska företag idag är oerhört beroende av en global marknad. Om de amerikanska börserna går ner beror det förmodligen på att den amerikanska ekonomin förväntas gå sämre. Då påverkas även svenska företag eftersom amerikanska konsumenter kommer att köpa färre produkter tillverkade av de svenska företagen.

En annan anledning är ren psykologi. Börspessimism smittar och få är villiga att köpa när alla andra säljer.

Samhällstrender

Under mitten av 2000-talet började plötsligt alla att prata om klimatet. I tidningarna kunde man varje dag läsa om ekologiska grönsaker och vindkraft. Plötsligt hoppades många att klimathotet skulle lösas av ny miljövänlig teknik. Ekotrenden i samhället smittade av sig på börsen och aktiekurserna för tidigare okända, små teknikbolag steg med flera hundra procent.

Vi som individer och kollektiv är starkt influerade av vad som är inne och vad som är ute. Allt från klädmode till inredningstrender och mattrender styr våra val. Vi som köper och säljer aktier är förstås inte opåverkade av trenderna i samhället. Det gör att aktiekurserna på kort sikt kan styras av trender. Plötsligt upptäcker alla en tidigare ointressant bransch, många vill köpa in sig, och aktiekurserna stiger. På lång sikt kanske branschen lever upp till kraven – trenden i samhället gör att företagens produkter säljer bättre och att företagens vinster stiger. Men ibland är det snabba trender som gör att aktiekurser stiger och sedan faller, om företagen inte lyckas leva upp till vinstkraven.

Förändringar i företaget

Om ett företag får ett erbjudande om att bli uppköpt av ett annat stiger ofta aktiekursen. Uppköpsbudet ligger ofta minst 20 procent över den aktuella aktiekursen, för att få aktieägarna att acceptera budet.

Att aktiekursen stiger kan bero på att aktörerna på aktiemarknaden anser att företaget kommer att gå bättre om det går samman med den som lägger uppköpsbudet. Det kan även handla om att köparna spekulerar i att det ska komma fler bud, som pressar upp aktiekursen ännu mer.

Även andra förändringar i ett företag kan påverka aktiekursen. Om en vd som av många ansetts missköta sitt jobb slutar och ersätts av någon annan kan aktiekursen stiga. Återigen handlar det om vilka förväntningar som finns på framtida vinster.

Rykten och spekulation

Mycket av de dagliga upp- och nedgångarna på börsen handlar om rykten och spekulationer.

Företagen på börsen släpper vanligtvis ekonomiska rapporter varje kvartal. I dessa kan man läsa faktiska siffror om hur försäljning och vinster har utvecklats under det senaste kvartalet. Utifrån dessa uppgifter kan man dra slutsatser om framtiden. Mellan kvartalsrapporterna kommer ofta ingen viktig information. Trots detta kan aktien gå upp och ner som en berg-och-dal-bana. Ibland kan det vara ren ryktesspridning som gör att kursen stiger eller sjunker. Plötsligt sprids ett rykte om att Volvo kommer att få in en stororder från ett amerikanskt fraktföretag. Trots att ryktena inte är bekräftade av Volvos ledning kan aktiekursen stiga flera procent.