Pohjoismainen Pörssi tarjoaa vaivattoman pääsyn noin 80 prosenttiin Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoista tuottaen lisäarvopalveluja välittäjille, listayhtiöille, sijoittajille ja muille markkinaosapuolille. First North käyttää samaa infrastruktuuria ja jakeluverkostoa kuin Pohjoismainen Pörssi. 

Vaihtoehtoinen markkinapaikka

First North on pohjoismainen vaihtoehtoinen markkinapaikka osakekaupankäynnille. Yhtiön näkökulmasta First Northissa yhdistyvät kaupankäynnin kohteena olemisen edut sekä toiminnan selkeys ja suoraviivaisuus. First North on räätälöity yhtiöille, jotka ovat kiinnostuneita rahoitusmarkkinoiden mahdollisuuksista, mutta joilla kenties ei ole edellytyksiä listautua pohjoismaisen pörssin päämarkkinoille. First North on vaihtoehto pienille, vastaperustetuille tai kasvuvaiheessa oleville yhtiöille, jotka hakevat vaihtoehtoa Pohjoismaiselle listalle.

First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota eivät koske EU:n arvopaperimarkkinalaissa säännellylle markkinapaikalle asetetut vaatimukset. Näin ollen MiFID:ssä asetetut vaatimukset säännellyille markkinoille, tai muissa asiaankuuluvissa EU:n laeissa, esim. IFRS-sääntely, avoimuusdirektiivi, yritysostotarjousdirektiivi ja markkinoiden väärinkäyttö -direktiivi (niiltä osin kun ne koskevat liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuutta) eivät päde. Esitedirektiivin vaatimukset pätevät, jos First Northiin kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä tehdään julkinen anti yleisölle. Muussa tapauksessa yhtiö noudattaa First North –sääntöjen mukaisia vaatimuksia. Lisäksi saatetaan soveltaa kansallisissa laeissa määriteltyjä erityisiä vaatimuksia, esimerkiksi markkinoiden väärinkäyttöön liittyen.

First North tarjoaa kaupankäynnille ja osaketietojen jakelulle tarvittavan infrastruktuurin. Jokaisella kaupankäynnin kohteeksi hyväksytyllä yhtiöllä on oltava sopimus Certified Adviserin kanssa. Certified Adviserilla puolestaan on pörssin kanssa allekirjoitettu sopimus. Certified Adviser varmistaa, että yhtiö täyttää sekä vaatimukset kaupankäynnin kohteeksi ottamiselle että jatkuvasti voimassa olevat velvoitteet, jotka liittyvät First Northissa kaupankäynnin kohteena olemiseen. Lisäksi Certified Adviser valvoo jatkuvasti, että yhtiö noudattaa First Northin sääntöjä, ja raportoi havaitsemansa rikkomukset välittömästi pörssille.

Sijoittajille First North tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhtiöön jo toiminnan varhaisessa kasvu- ja kehitysvaiheessa. Näiden sijoitusten riskit ja tuottomahdollisuudet voivat olla päämarkkinoita suuremmat. First Northissa kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin sovelletaan lisäksi päämarkkinoita kevyempiä vaatimuksia, mikä merkitsee myös tavallista suurempaa riskiä.

First North on pohjoismainen markkinapaikka, joka sitoutuu tarjoamaan kiinnostavia palveluita paikallisille osapuolille, erityisesti yhtiöille ja sijoittajille. First North -markkinapaikkoja ylläpitää kuitenkin eri NASDAQ OMX:n pörssit omien toimilupiensa mukaisesti. First North Suomea ylläpitää NASDAQ OMX Helsinki Oy, First North Ruotsia NASDAQ OMX Stockholm AB, First North Tanskaa NASDAQ OMX Copenhagen A/S ja First North Islantia NASDAQ OMX Iceland hf. First North markkinoiden eri juridisista ylläpitäjistä johtuen saattavat eri vaatimukset paikallisten lakien mukaisesti päteä, vaikka sääntelyn perusta onkin määritelty yhteisissä First North –säännöissä. Esimerkiksi Tanskassa on lakisääteisiä vaatimuksia liittyen ostotarjouksiin ja suurimpien osakkeenomistajien transaktiohin, jotka pätevät kaupankäyntiin First Northissa.

Nasdaq First North – the home of the ambitious

Nasdaq First North is the market for businesses that want to raise capital, get visibility and get the credibility of being a public company.

(42 sec)

   

Nasdaq First North – an easier way to gain access to the capital markets!

Meet Marie and Håkan, talking about our growth market Nasdaq First North. Nasdaq First North makes it easier for companies to be listed and gain access to the capital markets. Learn more about how the market works and the benefits of going public.

Marie Parck and Håkan Sjögren, Listing and Capital Markets, Nasdaq.

(2 min 46 sec)